Get Adobe Flash player

การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

 

 

การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

 

การยื่นคำขอ  ให้ยื่นคำขอ  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาหรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนี้

 

1. สำนักงานขนส่งจังหวัดเีชียงราย  โทร. 0 5315 2077 ต่อ 114

มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเมือง, อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง


2. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาอำเภอเทิง  โทร. 0 5379 5222

มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอขุนตาล

 

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า  โทร. 0 5378 1493
มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย

 

4. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาอำเภอพาน  โทร. 0 5372 1917
มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ ได้แก่  อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด

 

หมายเหตุ : การยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั้ง 3 สาขา สามารถทำได้เฉพาะการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเท่านั้น

 

>> การขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  

       ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกตามภูมิลำเนาของบุคคล ธรรมดาหรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลตั้งอยู่  พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน  และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน ๙๐ วัน  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม  (กรณีนิติบุคคล)

3. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)

4. สำเนาทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ (กรณีรถใหม่)

5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

>> การขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

        ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่ง ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบก ตามภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาหรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล พร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน  และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม  (กรณีนิติบุคคล)

3. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับนายทะเบียนรับรอง (กรณีเป็นบริษัท)

4. สำเนา หรือภาพถ่ายข้อบังคับ หรือรายงานการประชุมตั้งบริษัท (กรณีใช้ข้อบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์) ฉบับนายทะเบียนรับรอง (กรณีเป็นบริษัท)

5. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)

6. ตัวอย่างรอยตราประทับ 2 ตรา (ถ้ามี)

7. เครื่องหมายประจำรถ (ถ้ามี)

8. สำเนาทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ (กรณีรถใหม่)

9. ภาพถ่ายตัวรถ ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง (กรณีมีรูปภาพ)

10. สำเนา โฉนดที่ดินที่จอดรถ (กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินไม่ใช่ผู้ขออนุญาต  ต้องมี หนังสือยินยอมการใช้ที่ดินภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายบัตรประจำตัว ประชาชน หรือหนังสือรับรอง  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม แล้วแต่กรณี)

11. หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการใช้รถ

12. หลักฐานที่ระบุประเภทกิจการ เช่น ภพ.01, ภพ.20, ใบอนุญาตโรงงาน หรืออื่น ๆ เป็นต้น (ถ้ามี)

13. สำเนา ภงด.1 พร้อม ใบเสร็จเดือนล่าสุด  หรือสำเนาแบบส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมใบเสร็จรับ เงินเดือนล่าสุด (กรณีขออนุญาตใช้รถโดยสาร)

14. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

------------------------------------------------------

 

>> การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

        ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 60 วัน  ตามแบบของกรมการขนส่งทางบก  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หรือใบแทน

4. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)

5. สำเนาทะเบียนรถทุกคันที่มีอยู่เดิม

ุ6. หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

>> การขอรับใบแทนใบอนุญาตฯ

        ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหายหรือชำรุด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือชำรุด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรองไม่เกิน 180 วัน  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

3. หลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ หรือใบอนุญาตที่ชำรุด แล้วแต่กรณี

4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

>> การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตฯ

        ผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตฯ  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรองไม่เกิน 180 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

4. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนั้น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ใบสำคัญการสมรส  เป็นต้น

5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

>> การปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะหรือมาตรฐานรถ

        เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ลักษณะหรือมาตรฐานรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม ต้องแจ้งความประสงค์พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นต้องใช้รถลักษณะหรือ มาตรฐานที่ต้องการปรับปรุงต่อนายทะเบียน  โดยยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลัก ฐาน  ดังนี้

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรองไม่เกิน 180 วัน  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

4. สำเนาทะเบียนรถ

5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

>> การบรรจุรถ

        ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลต้องนำรถตามเงื่อนไขที่ได้รับ อนุญาตเข้าบรรจุและจดทะเบียนชำระภาษี ในนามของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรอง ไม่เกิน 180 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

4. สำเนาทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ (กรณีรถใหม่)

5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

>> การถอนรถ

        เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประสงค์จะใช้รถคันที่ได้รับอนุญาต ในการประกอบการขนส่งของตนแล้ว ผู้ประกอบการขนส่งต้องแจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนขอถอนรถคันดังกล่าวออก โดยยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรอง พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

4. สำเนาทะเบียนรถ

5. หนังสือรับรองการบรรจุรถ

6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

>> การเพิ่มรถ

        ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีปริมาณงานขนส่งเพิ่มขึ้น และประสงค์จะขอใช้รถเพิ่มขึ้นก็ให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งเหตุผลในการขอเพิ่มรถ ต่อนายทะเบียน  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรอง ไม่เกิน 180 วัน  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

4. สำเนาทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ (กรณีรถใหม่)

5. หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการใช้รถ

6. หลักฐานแสดงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องขออนุญาตใช้รถเพิ่มขึ้น (ถ้ามี)

7. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

>> การเปลี่ยนรถ

        เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประสงค์จะใช้รถคันใดในการประกอบการ ขนส่งของตน โดยจะขอเปลี่ยนใช้รถคันใหม่ลักษณะเดียวกันกับรถเดิมเข้าบรรจุแทน ให้แจ้งเหตุผลแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนรถได้ตามเงื่อนไขเดิมต่อนาย ทะเบียน  โดยยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรอง ไม่เกิน 180 วัน  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

4. สำเนาทะเบียนรถคันที่ขอถอน และคันที่ขอเปลี่ยน (หรือหลักฐานการได้มาของรถ กรณีรถใหม่)

5. หนังสือรับรองการบรรจุรถ

6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

>> การเิลิกประกอบการขนส่ง

        เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่งตามใบ อนุญาตที่ได้รับให้ยื่นคำขอ โดยต้องไม่มีรถคงเหลืออยู่ในบัญชี ขส.บ.11 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

2. หนังสือรับรองไม่เกิน 180 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 11:44 น.)