Get Adobe Flash player

คำแนะนำเกี่ยวกับทะเบียนรถ

 

การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ

 

การยื่นคำขอ 

>> กรณีจดทะเบียนรถใหม่ ติดต่อดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น

>> กรณีดำเนินการอื่น เช่น การโอนรถ การแจ้งเปลี่ยนสีรถหรือเครื่องยนต์  ฯลฯ ติดต่อดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาหรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

>> กรณีการชำระภาษีรถประจำปี สามารถติดต่อดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาได้ทั่วประเทศ

 

1. สำนักงานขนส่งจังหวัดเีชียงราย  โทร. 0 5315 2034 , 0 5315 2077 ต่อ 108, 109  แฟกซ์ 0 5315 2073

มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเมือง, อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง


2. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาอำเภอเทิง  โทร./แฟกซ์ 0 5379 5222

มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอขุนตาล

 

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า  โทร./แฟกซ์ 0 5378 1493
มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย

 

4. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาอำเภอพาน  โทร./แฟกซ์ 0 5372 1917
มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ ได้แก่  อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด

 


          เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทางทะเบียนรถให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอในแต่ละกรณี และดำเนินการดังต่อไปนี้

จดทะเบียนรถใหม่
    1) หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่าย
    2) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารการนำเข้าจากกรมศุลกากร เป็นต้น
    3) หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
    4) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
    5) นำรถไปตรวจสภาพ

 

การเสียภาษีรถประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนแล้ว
    1)  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
    2)  หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
    3)  หลักฐานการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
    4)  รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถไปตรวจสภาพ ณ หน่วยงานทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกทุกแห่ง หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน
    เจ้าของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สวนบุคคล สามารถขอเสียภาษีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดได้ไม่เกิน 3 เดือน ณ สถานที่ ดังนี้
    1)  เสียภาษีรถยนต์แบบทั่วไทยได้ทุกสำนักงาน ไม่ว่ารถนั้นจะจดทะเบียนที่จังหวัดใดก็ตาม
    2)  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
    3)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)
    4)  สินธานีคอมเพล็กซ์ (ใกล้บิ๊กซี)และทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง(ตะเคียนคู่) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น.
    5)  บริการรับชำระภาษีแบบเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)
    6)  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร
    7)  จุดบริการที่มีสัญลักษณ์ Pay Point
    8)  ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.dlte-serv.in.th หรือ www.dlt.go.th

 

การโอนทะเบียน หรือเปลี่ยนเจ้าของรถ
    1. กรณีการโอนรถโดยการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
          1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
          2) หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย เป็นต้น
          3) หลักฐานประจำตัวของผู้โอนและรับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
          4) นำรถไปตรวจสอบ
    2. กรณีการโอนรถโดยการเช่าซื้อ
          1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
          2) ภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อ
          3) ใบเสร็จรับเงินซึ่งปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องทุกฉบับ สำหรับกรณีผู้ขายเป็นผู้ที่จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใช้หลัก ฐาน ใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายและหนังสือรับรองจากผู้ขายว่า ได้มีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เช่าซื้อครบถ้วนแล้ว
          4)หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
    3. การโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฏหมาย
         1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
         2) หนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฏหมายให้โอนรถให้กับผู้โอน พร้อมทั้งบัญชีรายละเอียดของรถคันดังกล่าว เช่น คำสั่ง หรือ คำพิพากษาของศาล เป็นต้น
         3) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อขายทอดตลาด เป็นต้น
         4) หลักฐานประจำตัวของผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
         5) นำรถไปตรวจสอบ
    4. การรับโอนมรดก
         1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
         2) สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้ามรดก
         3) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น พินัยกรรม คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น
         4) หลักฐานประจำตัวของผู้รับมรดก และของผู้จัดการมรดก (กรณีมีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หรือมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี

 

การเปลี่ยนเครื่องยนต์
    1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
    2) หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่นหนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่าย ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ เป็นต้น
    3) นำรถไปตรวจสอบ
    4) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

การเปลี่ยนสีรถ
    1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
    2) หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี หนังสือยืนยันว่าได้ทำสีเอง(กรณีเจ้าของรถทำสีเอง) เป็นต้น
    3) นำรถไปตรวจสอบ
    4) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
   

การเปลี่ยนลักษณะรถ
    1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
    2) หลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างดัดแปลง เป็นต้น
    3) หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต หรือหลักฐานการได้รับยกเวันการเสียภาษีสรรพสามิต (กรณีการดัดแปลงเปลี่ยนลักษณะรถอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับการ ดัดแปลง) เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต หนังสือรับรองว่าได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต เป็นต้น
    4) นำรถไปตรวจสภาพ
    5) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล
    1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
    2) หลักฐานแสดงการแก้ไข ที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล เช่นสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส แล้วแต่กรณี
    3) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

การแจ้งย้ายรถไปใช้ในจังหวัดอื่น
    กรณีแจ้งย้ายรถออก
    1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
    2) ต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน
    3) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สามารถยื่นคำขอ ณ จังหวัดต้นทางหรือจังหวัดปลายทางก็ได้
    กรณีแจ้งย้ายรถเข้า
    1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม เว้นแต่กรณีที่เป็นรถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป
    2) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
    3) นำรถไปตรวจสอบ

 

การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว หรือไม่ใช้ตลอดไป
    1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
    2) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
    3) แผ่นป้ายทะเบียนรถ
    4) ต้องแจ้งก่อนถึงวันถึงกำหนดเสียภาษีครั้งถัดไป มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน
    การแจ้งใช้รถสำหรับรถที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว หรือรถสูญหายแล้วได้คืน
    1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
    2) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
    3) ใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ หนังสือถอนอายัดจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานการรับรถคืนจากศาลหรือพนักงานสอบสวนแล้วแต่กรณี
    4) นำรถไปตรวจสภาพ

 

รถหาย
    1) ยื่นคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ ต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษีครั้งถัดไป มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน
    2) หลัก ฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี(รถสูญหาย)จากสถานีตำรวจ
    การขอใบแทนใบคู่มือ่จดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหายหรือชำรุด
    1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ชำรุดแล้วแต่กรณี
    2) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
    3) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)ของเจ้าของรถมาแสดงด้วย

 

การมอบอำนาจ
    กรณี เจ้าของรถไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ไปทำการแทน โดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เว้นแต่กรณีเสียภาษีประจำปี

 

สิ่งที่ควรทราบ
    1. ภาษีประจำปีให้เสียล่วงหน้าคราวละหนึ่งปี ถ้ามิได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าของรถนั้นชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน หรือเศษของเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
    2. รถที่จดทะเบียนแล้ว แม้ไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียภาษีประจำปี เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้รถก่อนถึงกำหนดเสียภาษีประจำปีครั้งถัดไป
    3. การดำเนินการทางทะเบียนรถดังต่อไปนี้ เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลาตามที่กฏหมายกำหนดมิฉะนั้นจะมีโทษปรับตามกฏหมาย
    4. การเปลี่ยนสีรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
    5. การย้ายรถ ต้องแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งย้ายออก
    6. การโอนรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 กันยายน 2014 เวลา 10:35 น.)