Get Adobe Flash player

ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

การยื่นคำขอ  สามารถยื่นคำขอ  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ทั่วประเทศ 

 

1. สำนักงานขนส่งจังหวัดเีชียงราย  โทร. 0 5315 2034 , 0 5315 2077 ต่อ 111  แฟกซ์ 0 5315 2073

2. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาอำเภอเทิง  โทร./แฟกซ์ 0 5379 5222

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า  โทร./แฟกซ์ 0 5378 1493
4. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  สาขาอำเภอพาน  โทร./แฟกซ์ 0 5372 1917
 

 

----------------------------------------

 

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

 

ระบบจองคิวอบรมใบอนุญาตขับรถ

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

          มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
1. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
2.มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
3.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
4.ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
5.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
6.ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
7.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

หลักฐานประกอบคำขอ
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง [PASSPORT] หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมภาพถ่าย หรือบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน/ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
2.เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ หรือ ทร.14  ทร.38 กรณีชาวต่างชาติให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน[WORK PERMIT] หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้
3.ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
4.รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หากประสงค์จะทำบัตร smart card จ่ายเพิ่ม 100 บาทโดยไม่ต้องแนบรูปถ่าย)
5.เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามีได้รับยกเว้นการอบรมและทดสอบ) ดังนี้
    5.1 หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
    5.2 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร พร้อมภาพถ่าย
    5.3 ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้ พร้อมภาพถ่าย (ในกรณีใบอนุญาตขับรถมิได้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ให้สถานฑูตแห่งประเทศของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแปลหรือจัดทำเอกสารรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือทั้งสองภาษารวมกัน)
    5.4 ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี พร้อมภาพถ่าย

ขั้นตอนดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร
2. ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
3. อบรม 4 ชั่วโมง
4. ทดสอบภาคทฤษฎีด้วยเครื่อง E-exam
5. ทดสอบขับรถ
6. ชำระค่าธรรมเนียม (ใบอนุญาตขับรถยนต์  205  บาท,  รถยนต์สามล้อ  105  บาท,  รถจักรยานยนต์  105  บาท)

7. ถ่ายรูป/รับใบอนุญาตขับรถ

หมายเหตุ : สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเข้าอบรม 1 ชั่วโมง 

ตารางการอบรม
 - รอบเช้า เวลา  09.30  น.  -  10.30  น. และ 10.30  น. - 11.30  น.
 - รอบบ่าย เวลา 13.00  น. - 14.00  น. และ 14.00  น. - 15.00  น.

 

การขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็นชนิด 5 ปี

          ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว  สามารถมาขอเปลี่ยนเป็นชนิด  5  ปี  ได้ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน  60  วัน

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย กรณีชาวต่างชาติให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง [PASSPORT] หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมภาพถ่าย
2. กรณีชาวต่างชาติ ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน [WORK PERMIT] พร้อมภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้
3. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
4. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หากประสงค์จะทำใบอนุญาตรูปแบบใหม่  จ่ายเพิ่ม 100 บาทโดยไม่ต้องแนบรูปถ่าย)
5. ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทน

ขั้นตอนดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร
2. ชำระค่าธรรมเนียม (รถยนต์ 505 บาท, รถยนต์สามล้อ 255 บาท, รถจักรยานยนต์ 255 บาท
2. ถ่ายรูป/รับใบอนุญาตขับรถ

 

 การต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิด 5 ปี

          การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ (ต่อก่อนวันสิ้นอายุได้ไม่เกิน 90 วัน)

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย กรณีชาวต่างชาติให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง [PASSPORT] หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมภาพถ่าย
2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน [WORK PERMIT] พร้อมภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ (กรณีชาวต่างชาติ)
3. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน (เฉพาะกรณีใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุเกินกว่า 3 ปี)
4. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ถ่ายก่อนไม่เกิน 6 เดือน (หากประสงค์ทำใบอนุญาตรูปแบบใหม่  จ่ายเพิ่ม 100 บาทโดยไม่ต้องแนบรูปถ่าย)
5. ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน

ขั้นตอนดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร
2. ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
3. อบรม 1 ชั่วโมง   

4. ชำระค่าธรรมเนียม ( รถยนต์ 505 บาท, รถยนต์สามล้อ 255 บาท, รถจักรยานยนต์ 255 บาท, รถบดถนน 255 บาท, รถแทรกเตอร์ 255 บาท )
2. รับใบอนุญาตขับรถ

หมายเหตุ     
-  กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องทดสอบข้อเขียน
-  กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 3 ปี  ต้องทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
-  กรณีแก้ไขรายการ  เช่น  ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท

 

การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ

          ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถ หากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล คำนำหน้าชื่อ  ชื่อ  นามสกุล  หรือข้อมูลอื่น ๆ สามารถนำเอกสารพร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถมาขอดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้

หลักฐานประกอบคำขอ
1.ใบอนุญาตขับรถเดิม
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย กรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง [PASSPORT]  หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมภาพถ่าย
3. ภาพถ่ายหลักฐานแสดงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล, สำเนาทะเบียนบ้าน  เป็นต้น
4. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป (กรณีทำใบอนุญาตรูปแบบใหม่  จ่ายเพิ่ม 100 บาทโดยไม่ต้องแนบรูปถ่าย)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร
2. ชำระค่าธรรมเนียม
3. รับใบอนุญาตขับรถ

 

การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถ (กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ)

          หากใบอนุญาตขับรถชำรุด หรือข้อมูลลบเลือนในสาระสำคัญ สามารถนำใบอนุญาตขับรถพร้อมด้วยเอกสารมาดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาตขับรถได้

หลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถเดิม
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย กรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง [PASSPORT]  หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมภาพถ่าย
3. เอกสารแสดงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาตขับรถ พร้อมภาพถ่าย (ถ้ามี)
4. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป (กรณีทำบัตร smart card  จ่ายเพิ่ม 100 บาทโดยไม่ต้องแนบรูปถ่าย)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร
2. ชำระค่าธรรมเนียม
3. รับใบอนุญาตขับรถ

 

การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถ (กรณีสูญหาย)

          ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถ  หากตรวจพบว่าใบอนุญาตขับรถเกิดการสูญหาย สามารถนำเอกสารมาดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาตขับรถได้

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บันทึกถ้อยคำ  (ใช้แบบฟอร์มของฝ่ายใบอนุญาตขับรถ) 
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย กรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง [PASSPORT]  หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมภาพถ่าย
3. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป (กรณีทำใบอนุญาตรูปแบบใหม่ จ่ายเพิ่ม 100 บาทโดยไม่ต้องแนบรูปถ่าย)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร
2. ชำระค่าธรรมเนียม
3. รับใบอนุญาตขับรถ

 

การขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล)

เอกสารประกอบคำขอ

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย

2. PASSPORT ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมภาพถ่าย
3. กรณีชาวต่างชาติให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง [PASSPORT] หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมภาพถ่าย ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน [WORKPERMIT] พร้อมภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้

3. ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ต้องการขอ ซึ่งไม่เป็นใบอนุญาตชนิดชั่วคราว และไม่สิ้นอายุ พร้อมภาพถ่าย
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ขั้นตอนดำเนินการ

1. ยื่นเอกสาร

2. ชำระค่าธรรมเนียม (505 บาท)

3. รับใบอนุญาตขับรถ

 

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ

          ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ, รถยนต์สามล้อสาธารณะและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น  มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย
2. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าผ่านการอบรม และจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
4. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน และรูปถ่าย ขนาด 5 X 6.5 เซนติเมตร (สำหรับทำบัตรประจำตัวคนขับรถ กรณีขับรถยนต์สาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ)
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบอนุญาตขับรถดังกล่าวพร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่กรณี
6. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร
2. ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
3. เข้ารับการอบรมในวิชาต่าง ๆ แยกตามชนิดของใบอนุญาตที่ขอรับ
4. ทดสอบภาคทฤษฎี
5. ชำระค่าธรรมเนียม (ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 305บาท, รถยนต์สามล้อสาธารณะ 155 บาท, รถจักรยานยนต์สาธารณะ 155 บาท, บัตรประจำตัวผู้ขับรถ 25 บาท )
7. รับใบอนุญาตขับรถ

หมายเหตุ: ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

การขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับคนพิการ

คนพิการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้
1. คนหูหนวกหรือหูตึง
2. คนตาพิการหรือตาบอดหนึ่งข้าง
3. คนพิการที่แขน ขา หรือลำตัว ( ตามลักษณะที่ทางราชการกำหนดรายละเอียดความพิการไว้ )

ชนิดของใบอนุญาตขับรถที่สามารถออกให้กับคนพิการได้ คือ
1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
2. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
3. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
7. ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง [PASSPORT] หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมภาพถ่าย
2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน[WORK PERMIT] หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ (กรณีชาวต่างชาติ)
3. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
4. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน (หากประสงค์จะทำบัตร smart card ไม่ต้องแนบรูปถ่าย เสียค่าถ่ายรูป ใบละ 100 บาท)
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนี้   
           หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร พร้อมภาพถ่าย
2. ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้ พร้อมภาพถ่าย (ในกรณีใบอนุญาตขับรถมิได้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ให้สถานฑูตแห่งประเทศของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแปลหรือจัดทำเอกสารรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือทั้งสองภาษารวมกัน)
3. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี พร้อมภาพถ่าย

ขั้นตอนดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร
2. ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
3. เข้ารับการอบรม
4. ทดสอบภาคทฤษฎีด้วยเครื่อง E-exam
5. ทดสอบขับรถ
6. ชำระค่าธรรมเนียม
7. รับใบอนุญาตขับรถ

 

หมายเหตุ:-
1. กรณีคนตาพิการหรือตาบอดหนึ่งข้าง ให้นำใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าตาข้างที่ไม่พิการหรือบอด มีสมรรถภาพดี มีระดับสายตาดีกว่าหรือเท่ากับ 6/18 หรือ 20/60 โดยการทดสอบด้วย SNELLEN CHART  และมีความกว้างของลานสายตาอย่างน้อย 120 องศาในแนวนอน และอย่างน้อย 20 องศาในแนวตั้ง
2. กรณีคนหูหนวกหรือหูตึงที่ไม่สามารถสื่อสารทางวาจา และอ่านหนังสือไม่ได้ให้ผู้เข้ารับการทดสอบจัดหาล่ามภาษามือเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินการทดสอบได้
ก่อนการดำเนินการใด ๆ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเข้าทำการทดสอบการควบคุมบังคับรถก่อนทุกครั้ง

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:34 น.)