Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมา / สถานที่ติดต่อ

ประวัติสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

 

          สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เริ่มเปิดทำการเมื่อปี 2510 โดยเช่าอาคารของเอกชน ต่อมาในปีงบประมาณ 2536 กรมการขนส่งทางบกได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ 3 ชั้น 1 อาคาร พร้อมลานจอดรถ อาคารตรวจสภาพ และอาคารที่พัก ข้าราชการ 4 ชั้น จำนวน 37 ยูนิต 1 อาคาร มีเนื้อที่ 22 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 405 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 เปิดทำการเมื่อปี 2538

มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ  คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง

โทรศัพท์ 0 5315 2034 , 0 5315 2077  โทรสาร  0 5315 2073

- โทรศัพท์ 0 5315 2034 , 0 5315 2077  โทรสาร  0 5315 2073

- E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

- Facebook: https://www.facebook.com/dltchiangrai

- Webboard: http://chiangraidlt.go.th/webboard/index.php

- Website: http://chiangraidlt.go.th/ หัวข้อ "ติดต่อเรา"

- Call Center : 1584

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  มีสำนักงานขนส่งสาขา 3 สาขา  ดังนี้
1. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2531 โดยใช้อาคารของเอกชน เป็นที่ทำการ และต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารตรวจสภาพรถ 1 อาคาร อาคารที่พักข้าราชการ 1 อาคาร มีเนื้อที่ 8 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ คือ อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอขุนตาล

โทรศัพท์/โทรสาร  0 5379 5222


2. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอพาน ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2538 โดยเช่าอาคารของเอกชนเป็นที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ 891 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการ และย้ายที่ทำการจากแห่งเดิมไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 1 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ คือ อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด

โทรศัพท์/โทรสาร  0 5372 1917


3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยใช้อาคารของเอกชนเป็นที่ทำการ และต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากทางราชการ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน พร้อมโรงตรวจสภาพ จำนวน 1 อาคาร บ้านพักข้าราชการ จำนวน 10 หลัง มีเนื้อที่ 6 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 อำเภอ คือ อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย

โทรศัพท์/โทรสาร  0 5378 1493

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 4 แห่ง คือ
1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2514 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 ปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลนครเชียงรายแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548

โทรศัพท์  0 5371 5952


2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 เปิดทำการเมื่อ 28 มีนาคม 2552 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 มีเนื้อที่ 8 ไร่

โทรศัพท์  0 5377 3989


3. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เปิดทำการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2539 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 29 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 100/89 หมู่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 ปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โทรศัพท์  0 5364 6403

 

4. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 30.43 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 ปัจจุบันได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

โทรศัพท์  0 5379 5232

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2018 เวลา 10:15 น.)