Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก
" เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย "

 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย
" เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา    นำการค้าสู่สากล    ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข "

 

วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
" พัฒนาการขนส่งทางถนนให้ปลอดภัย     ประชาชนประทับใจการให้บริการ "

 

ค่านิยมสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
กล้าคิด (Dare to Think)  กล้าพูด (Dare to Talk)
กล้าทำ (Dare to Do) กล้านำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง (Dare to Change)

 

วัฒนธรรมองค์กร (สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย)
มีจิตบริการ   ทำงานเพื่อประชาชน   เป็นคนฉลาดคิด   มีมิตรสัมพันธ์   ร่วมกันประสาน   ทำงานเป็นทีม
S: service mind P: people I:intelligence R: relationship I: integration T: teamwork

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 13:35 น.)