Get Adobe Flash player

ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (1) - (4)

 

ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (1) - (4)

 

 

>>  มาตรา 7 (1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 

>>  มาตรา 7 (2)  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

>>  มาตรา 7 (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

 

>>  มาตรา 7 (4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ

                             ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

       >  มติคณะกรรมการขนส่งทางบก

       -  เส้นทางการเดินรถ

           > รถโดยสารในเขตเมือง

           > รถโดยสารกรุงเทพฯ - เชียงราย

           > รถโดยสารระหว่างจังหวัด

           > รถโดยสารภายในจังหวัด

       -  ตารางการเดินรถ

           > รถโดยสารในเขตเมือง

           > รถโดยสารกรุงเทพฯ - เชียงราย

           > รถโดยสารระหว่างจังหวัด

           > รถโดยสารภายในจังหวัด

       -  อัตราค่าโดยสาร

           > รถโดยสารในเขตเมือง

           > รถโดยสารกรุงเทพฯ - เชียงราย

           > รถโดยสารระหว่างจังหวัด

           > รถโดยสารภายในจังหวัด

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09:36 น.)