Get Adobe Flash player

ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (1) - (8)

 

ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (1) - (8)

 

>>  มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

       >  รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  ประเภทไม่ประจำทาง ภายในประเทศ

       >  รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  ประเภทไม่ประจำทาง ระหว่างประเทศ

       >  รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ประเภทไม่ประจำทาง ภายในประเทศ

       >  รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ประเภทไม่ประจำทาง ระหว่างประเทศ

 

>>  มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)

       >  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

       แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก

       >  แผนกระทรวงคมนาคมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

       >  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

       >  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย

       >  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

       >  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

       >  นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม

       >  นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

>>  มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

       >  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       >  โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       >  โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       >  โครงการพัฒนาศักยภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารและจัดระเบียบรถสาธารณะเพื่อประชาชน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       >  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       >  โครงการรถโรงเรียนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

>>  มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

       >  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

       >  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

        >  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2554

       >  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2555

        >  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

        >  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถสำหรับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2558

       >  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม พ.ศ. 2558

        >  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

       >  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559

        >  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560

        >  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

        >  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบสมุดประจำรถ พ.ศ. 2560 

        >  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ  พ.ศ. 2560 

        >  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

        >  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

        >  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 

        >  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ประจำรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2560 

        >  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2560 

 

>>  มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคคสอง

       >  โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่ / สถานที่ติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายและสาขา

 

>>  มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

       >  สัญญาสัมปทานฯ     "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"

       >  สัญญาอื่น ๆ 

           >  สัญญาจ้าง

       >  รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

            -  รถโดยสารประจำทางหมวด 1

            -  รถโดยสารประจำทางหมวด 4

            -  รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดตั้งระบบก๊าซ  LPG  ในรถยนต์

            -  รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดตั้งระบบก๊าซ CNG  ในรถยนต์

            -  รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดเชียงราย (ตรอ.)

            -  รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองในจังหวัดเชียงราย

 

>>  มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

       >  มติคณะกรรมการขนส่งทางบก

       -  เส้นทางการเดินรถ

           > รถโดยสารในเขตเมือง

           > รถโดยสารกรุงเทพฯ - เชียงราย

           > รถโดยสารระหว่างจังหวัด

           > รถโดยสารภายในจังหวัด

       -  ตารางการเดินรถ

           > รถโดยสารในเขตเมือง

           > รถโดยสารกรุงเทพฯ - เชียงราย

           > รถโดยสารระหว่างจังหวัด

           > รถโดยสารภายในจังหวัด

       -  อัตราค่าโดยสาร

           > รถโดยสารในเขตเมือง

           > รถโดยสารกรุงเทพฯ - เชียงราย

           > รถโดยสารระหว่างจังหวัด

           > รถโดยสารภายในจังหวัด

 

>>  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

           >  ประกาศประกวดราคา สอบราคา

           >  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

           >  รายงานการเงินประจำเดือน

           >  ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

                "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 11:53 น.)