Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

 

แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

          แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โดยจะนำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ชาย
 หญิง

 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ประชาชนทั่วไป

 มุมหน้าหลัก การจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9
 วิธีปฏิบัติในการติดต่อราชการ ข้อมูลสถิติ

 ตรงมาก
 ตรงปานกลาง
 ไม่ตรง/ควรปรับปรุง

 พอใจมาก
 พอใจปานกลาง
 ไม่พอใจ/ควรปรับปรุง

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2013 เวลา 13:00 น.)